Όροι χρήσης ιστότοπου

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους χρήσης:

Ο παρών διαδικτυακός χώρος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «I. Κούνουπας & ΣΙΑ Ε.Ε. / K.Provoli» (εφεξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, οδός Σμύρνης 21, 14231,  τηλ. 2102715032.

Ο/Η επισκέπτης/τρια ("χρήστης") του Διαδικτυακού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, σχεδιασμού ιστοσελίδας, ψηφιακών εικόνων, γραφικών και υλικού πολυμέσων (ήχος, κινούμενη εικόνα - video) και βάσεων δεδομένων, δίνει τη συγκατάθεσή του στους παρακάτω Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Διαδικτυακού Χώρου. Η επίσκεψη και χρήση του Διαδικτυακού Χώρου αυτομάτως σηματοδοτεί την αποδοχή των Όρων Χρήσης που παρατίθενται παρακάτω.

order amoxicillin pills online cheap

Σε περίπτωση διαφωνίας του, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του Διαδικτυακού Χώρου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Διαδικτυακού Χώρου. Η χρήση του Διαδικτυακού Χώρου ακόμη και μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο Διαδικτυακό Χώρο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα, επικαιρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητά των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, ως προς την καταλληλότητά τους για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού.

Ο χρήστης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου, παραμένει ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση, κατά την κρίση του, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συνεπώς, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ.) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρείας ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Χώρου ή/και των υπηρεσιών του. 
Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Χώρος ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές "servers", μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Διαδικτυακού Χώρου ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στον Διαδικτυακό Χώρο και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Χώρο και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει τη λειτουργία του Διαδικτυακού Χώρου ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης - Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Διαδικτυακό Χώρο, αποτελούν προσφορά προς τον επισκέπτη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καμιά περίπτωση ότι αποτελούν φαρμακευτικές ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη του Διαδικτυακού Χώρου ή προτροπή προς επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η Εταιρεία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο www.pharmacard.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρείας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.pharmacard.gr.

Αναφορές σε εμπορικές ενέργειες και προσφορές τρίτων γίνονται χωρίς καμία εγγύηση ορθότητας και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, αλλά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που τις εκφράζουν ή τις πραγματοποιούν.
Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε διαφορά δημιουργηθεί μεταξύ των χρηστών και τρίτων προς την Εταιρεία προσώπων, από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Χώρου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του Διαδικτυακού Χώρου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτή την περίπτωση μόνον με την ένδειξη της προέλευσής του από το Διαδικτυακό Χώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η εμφάνισή τους στον Διαδικτυακό Χώρο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Η χρήση του Διαδικτυακού Χώρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Χώρο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

"Δεσμοί" (links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους
Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς χώρους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών χώρων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διαφημίσεις
Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτυακού Χώρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τους παρόντες όρους εκ μέρους της Εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

Η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσει την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή τους.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των Διαδικτυακού Χώρου και των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.